Chuyển nhượng: Bayern Munich và Emran Soglo Chuyển nhượng: Bayern Munich và Emran Soglo, Chelsea
Th7 30