image-11

Kỷ lục thi đấu luân lưu của Ý hiện là Thắng 5, Thua 7:

Kỷ lục thi đấu luân lưu của Ý hiện là Thắng 5, Thua 7: