Chuyển nhượng: Bayern Munich và Emran Soglo, Chelsea

Chuyển nhượng: Bayern Munich và Emran Soglo, Chelsea

Chuyển nhượng: Bayern Munich và Emran Soglo, Chelsea